شروع کار

API یک راه ارتباطی بین نرم افزار و وبسایت شما با سرور ما می باشد
جهت دریافت اس ام اس نیاز به فرایند اتوماسیون از طرف شما می باشد، بنابراین مستندات را به خوبی مطالعه نموده و از آن استفاده نمایید
کلید API شما
You must signup to get api key     
API ما کاملا سازگار با سایت های رقیب است
تمام درخواست ها باید به آدرس http://arzancell.com/api/handler.php ارسال گردند
تنها درخواست های GET قابل پذیرش می باشند
تمامی درخواست ها شامل دو بخش اصلی کلید API و action میباشند

مشاهده موجودی حساب


#curl
#نمونه درخواست مشاهده موجودی حساب

curl \
-X GET http://arzancell.com/api/handler.php \
-F 'api=your_api_key' \
-F 'action=get_balance' 
        #json
#نمونه خروجی

[
 {
  "balance": 981000,
  "unit": "Toman"
 }
]
        

پارامترهای درخواست

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
api String کلید API شما
action String get_balance

خروجی

نام خروجی توضیحات
balance موجودی حساب شما
unit واحد پول موجودی شما

مشاهده شماره های موجود


#curl
#نمونه درخواست دریافت شماره های موجود

curl \
-X GET http://arzancell.com/api/handler.php \
-F 'api=your_api_key' \
-F 'action=get_status' \
-F 'server=server_number' \
-F 'country=country_code' 
        

شماره های ما در سرورهای مختلفی نگه داری می شوند، بنابراین شما می توانید از سرور دلخواه یا تمام سرورها شماره دریافت کنید.
جهت دریافت شماره کشور مورد نظر باید از کد آن کشور استفاده کنید.
مشاهده لیست سرور ها
مشاهده لیست کشور ها#json
# نمونه خروجی

[
  {
  "server":"3",
  "service name":"viber",
  "service code":"viber",
  "country":"ee",
  "stock":"0",
  "price":2800
  },
  {
  "server":"3",
  "service name":"whatsapp",
  "service code":"whatsapp",
  "country":"ee",
  "stock":"1400",
  "price":5600
  },
  {"server":"3",
  "service name":"telegram",
  "service code":"telegram",
  "country":"ee",
  "stock":"3",
  "price":8400
  }
]
        

پارامترهای درخواست

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
api String کلید API شما
action String get_status
server String شماره سرور یا برای انتخاب تمام سرور ها از عبارت any استفاده کنید
country String کد کشور یا برای انتخاب تمام کشور ها از عبارت any استفاده کنید

خروجی

نام خروجی توضیحات
server شماره سرور
service_name نام سرویس
service_code کد سرویس جهت استفاده در مراحل بعدی
country کد کشور
stock تعداد شماره های موجود
price هزینه شماره

دریافت شماره


#curl
#نمونه درخواست دریافت شماره

curl \
-X GET http://arzancell.com/api/handler.php \
-F 'api=your_api_key' \
-F 'action=get_number' \
-F 'server=server_number' \
-F 'country=country_code' \
-F 'service=service_code'
        

پارامتر action دارای مقدار get_number شده است
همچنین پارامتر service اضافه شده است
مشاهده لیست سرور ها
مشاهده لیست کشور ها#json
# نمونه خروجی
[
  {
  "phone":"+989150681843",
  "order_id":"3762"
  }
]

        

پارامترهای درخواست

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
api String کلید API شما
action String get_status
server String شماره سرور یا برای انتخاب تمام سرور ها از عبارت any استفاده کنید
country String کد کشور یا برای انتخاب تمام کشور ها از عبارت any استفاده کنید
service String کد سرویس که همان نام سرویس می باشد و گاها از مخفف استفاده شده است

خروجی

نام خروجی توضیحات
phone شماره تلفن
order_id id سفارش جهت انجام عملیات بعدی

دریافت کد sms


#curl
#نمونه درخواست دریافت کد
curl \
-X GET http://arzancell.com/api/handler.php \
-F 'api=your_api_key' \
-F 'action=check_order' \
-F 'order_id=order_id'
        

مقدار پارامتر order_id را در مرحله دریافت شماره از قبل داریم#json
# نمونه خروجی
[
  {
  "phone":"+989150681843",
  "code":"708303"
  }
]

        

پارامترهای درخواست

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
api String کلید API شما
action String check_order
order_id String شماره سفارش که در قسمت دریافت شماره داده شد

خروجی

نام خروجی توضیحات
phone شماره تلفن
code درصورت عدم دریافت کد مقدار آن خالی می باشد

لغو سفارش


#curl
#نمونه درخواست لغو سفارش
curl \
-X GET http://arzancell.com/api/handler.php \
-F 'api=your_api_key' \
-F 'action=cancel_order' \
-F 'order_id=order_id'
        

مقدار پارامتر order_id را در مرحله دریافت شماره از قبل داریم#text
# نمونه خروجی

CANCELED

        

پارامترهای درخواست

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
api String کلید API شما
action String cancel_order
order_id String شماره سفارش که در قسمت دریافت شماره داده شد

خروجی

CANCELED
خطاها

API ما در طول عملیات های مختلف ممکن است از ارور های زیر استفاده کند:

خطا توضیحات
INVALID REQUEST درخواست معتبر نمی باشد. باید پارامترهای درخواستتان را چک کنید
INVALID API کلید api نامعتبر است
NOT ENOUGH BALANCE موجودی حساب کافی نمی باشد
INVALID COUNTRY کد کشور اشتباه است. مشاهده لیست کشور ها
INVALID SERVICE سرویس انتخاب شده اشتباه است.
INVALID SERVER سرور انتخاب شده اشتباه است. مشاهده لیست سرور ها
NO NUMBER شماره های مورد نظر درحال حاضر تمام شده است
INVALID ORDER ID شماره سفارش معتبر نمی باشد
UNCANCELLABLE ORDER سفارش مورد نظر قابل لغو کردن نمی باشد
INVALID ACTION عملیات معتبر نمی باشد
TRY AGAIN احتمال خطا از سمت سرور وجود دارد، لطفا دوباره تلاش نمایید
EXPIRED SMS TIME مدت زمان دریافت کد sms به پایان رسیده است و وجه به حساب شما عودت می شود
CAN NOT GET SMS قابلیت دریافت کد sms درحال حاضر وجود ندارد، لطفا دوباره تلاش نمایید